Přihlásit se
Seznam přání
Seznam přání je prázdný
Nákupní košík
Košík je zatím prázdný
Vyhledat nábytek...

Zvolte jazyk

Měna
Vyberte měnu

Obchodní podmínky Wudino pro prodej zboží

platné od 1.11.2019

 

I. Rozsah platnosti

 1. Tyto obchodní podmínky platí pro prodej zboží Marek Bauer, IČ: 076 877 96, Boženy Němcové 2305/43, 612 00 Brno, zapsán v živnostenském rejstříku Magistrátu města Brna, e-mailová adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (dále jen „prodávající“), a jsou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím jakoukoli formou (dále též jen „OP“).
 2. Tyto obchodní podmínky jsou volně dostupné na internetu (www.wudino.cz).
 3. Prodávající odkaz na tyto OP uvádí i ve svých cenových nabídkách kupujícím. Učiněním objednávky na základě cenové nabídky, v níž je odkaz na tyto OP uveden, kupující potvrzuje, že se s těmito OP seznámil a že s nimi souhlasí jako se součástí kupní smlouvy.

 

II. Uzavření smlouvy

 1. K uzavření smlouvy dochází na základě objednávky kupujícího, kterou kupující může učinit prostřednictvím elektronického obchodu (dále jen „e-shop“), písemně, e-mailem, telefonicky či osobně. V objednávce je kupující povinen uvést správné a pravdivé údaje.
 2. Prezentace zboží na internetových stránkách prodávajícího je pouze informativního charakteru a nezakládá závaznou nabídku prodávajícího k uzavření kupní smlouvy a povinnost kupujícího smlouvu uzavřít. Nabídkou k uzavření kupní smlouvy je až objednávka kupujícího. Prodávající objednávku prověří a potvrdí ji, či k ní vznese výhrady, zpravidla do sedmi pracovních dní od jejího obdržení. V případě zaslání výhrad kupující upraví svou objednávku a zašle ji jako novou nabídku k uzavření smlouvy. Smlouva je uzavřena teprve potvrzením (akceptací) objednávky prodávajícím.
 3. Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby a nese je kupující.
 4. V případě využití e-shopu si kupující vybere z nabízeného zboží, vloží objednávané zboží do elektronického košíku, vyplní formulář objednávky svými údaji, vybere způsob úhrady a způsob doručení zboží.Formulář objednávky obsahuje zejména informace o objednávaném zboží, jeho ceně, nákladech spojených s dodáním a balením zboží. Před odesláním objednávky může kupující zkontrolovat veškeré údaje a vložené údaje i způsob dodání a zaplacení měnit a opravovat. Objednávku kupující odešle prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“.Obdržení objednávky prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem spolu se zněním objednávky a zněním těchto OP.V případě akceptace objednávky, zašle prodávající kupujícímu potvrzení objednávky e-mailem, čímž je smlouva uzavřena a závazná pro prodávajícího i kupujícího.Uzavřená smlouva bude uložena u prodávajícího a prodávající poskytne kupujícímu spotřebiteli kopii smlouvy na jeho žádost podanou ve lhůtě dvou let od uzavření smlouvy.Tyto OP jsou vyhotoveny pouze v českém jazyce a smlouva může být uzavřena též pouze v českém jazyce.
 5. V případě objednávky zboží zasílané e-mailem specifikuje kupující v objednávce své údaje, zboží, jeho množství, cenu, způsob dopravy, adresu dodání, navrhovanou dodací lhůtu.
 6. Pokud prodávající činí adresnou nabídku kupujícímu k uzavření smlouvy, vylučuje prodávající možnost uzavření smlouvy přijetím nabídky s dodatkem nebo odchylkou. Není-li v adresné nabídce kupujícímu stanovena jiná lhůta, je nabídka platná pouze po dobu 14 dnů.
 7. Pokud kupující učiní objednávku a prodávající ji do 14 dnů od doručení nepotvrdí, má kupující právo svou objednávku zrušit. Prodávající může platně uzavřít smlouvu potvrzením objednávky až do okamžiku doručení jejího platného zrušení.

 

III. Cena a platební podmínky

 1. Ceny zboží jsou na internetu uvedeny bez daně z přidané hodnoty a v případě e-shopu i včetně daně z přidané hodnoty, a zahrnují i náklady na vyskladnění zboží v místě sídla prodávajícího za účelem umožnění kupujícímu se zbožím nakládat. V ceně zboží nejsou zahrnuty jiné náklady na dodání zboží (nakládka, doprava, obaly a palety), které se liší podle zvoleného způsobu dopravy a způsobu zaplacení a jsou uvedeny v objednávkovém formuláři.Náklady na dodání zboží jsou v případě objednání přes e-shop uvedeny v objednávkovém formuláři.
 2. Možné způsoby zaplacení jsou v případě e-shopu následující:
  1. v hotovosti v sídle prodávajícího,
  2. v hotovosti na dobírku,
  3. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 1217366008/2700.
  4. Platba kartou online
  5. Způsoby platby eshopu Nábytek Wudino
  6. Podporujeme GooglePay a ApplePay
 3. Cena zboží a náklady na dodání zboží (dále jen „cena“) jsou splatné v hotovosti při převzetí zboží. V případě dodání zboží do jiného místa dodání, než je sídlo prodávajícího, a nikoli na dobírku, je cena splatná předem, a to do pěti dnů od potvrzení objednávky.
 4. V případě bezhotovostní platby je závazek k úhradě ceny splněn až okamžikem připsání částky na účet prodávajícího. 
 5. Byla-li v konkrétním případě dohodnuta splatnost až po převzetí zboží, je kupní cena splatná na základě daňového dokladu vystaveného kupujícímu ve lhůtě splatnosti 14 dnů od vystavení příslušného daňového dokladu (nebyla-li sjednána jiná splatnost).
 6. Prodávající je oprávněn požadovat po kupujícím zaplacení zálohy či zaplacení ceny zboží před jeho dodáním v případě zboží individualizovaného dle požadavků kupujícího, v případě dodání zboží do jiného místa dodání, než je sídlo prodávajícího, v případě zhoršení finanční situace kupujícího, v případě zahájení insolvenčního řízení vůči kupujícímu nebo existence jakéhokoli splatného dluhu kupujícího vůči prodávajícímu.
 7. V případě úpadku kupujícího se pohledávky prodávajícího stávají splatnými dnem prohlášení úpadku.
 8. V případě prodlení delšího 10 dnů se zaplacením ceny zboží či zálohy je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit.

 

IV. Dodací a jiné podmínky

 1. Pokud není dohodnuto jinak, je místem dodání sídlo prodávajícího a prodávající splní svou povinnost zboží odevzdat kupujícímu tím, že zboží v daném místě v termínu dodání vyskladní a umožní s ním kupujícímu nakládat.
 2. Je-li místo dodání mimo sídlo prodávajícího, je kupující povinen spolu s objednávkou sdělit prodávajícímu i přesnou adresu místa dodání a kontaktní údaje (jméno, příjmení, telefonní číslo) osoby, která je oprávněna převzít zboží v místě dodání nebo určit jinou osobu oprávněnou k převzetí zboží. Bez sdělení těchto údajů není prodávající povinen zboží dodat.
 3. Náklady s převzetím zboží, včetně nákladů na nakládku, nese kupující.
 4. Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li kupující zboží, ač mu s ním prodávající umožnil nakládat. Je-li zboží kupujícímu zasíláno, přechází na kupujícího nebezpečí škody předáním prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení.    
 5. Pokud není stranami dohodnuta žádná dodací lhůta, platí lhůta 30 dnů od uzavření smlouvy. V případě ceny hrazené předem či zálohy počíná dodací lhůta běžet až od uhrazení ceny či zálohy.
 6. Prodávající je oprávněn odepřít dodání zboží, aniž by porušil své povinnosti, jestliže je kupující v prodlení se splněním jakéhokoli splatného závazku vůči prodávajícímu vzniklého z jakéhokoli právního důvodu.
 7. V případě zasílání zboží je kupující povinen zkontrolovat při převzetí zásilky její neporušenost. Pokud kupující zjistí jakoukoli závadu (poškození zboží), je povinen neprodleně sepsat s dopravcem protokol o poškození zboží.
 8. Nepřevezme-li kupující zboží ve sjednaném termínu, má prodávající právo na úplatu ve výši 80,- Kč + 21 % DPH ve výši 17,- Kč, tj. 97,- Kč vč. DPH, za každý započatý den uskladnění zboží až do jeho převzetí kupujícím.
 9. V případě, že je nutné zboží doručovat z důvodu na straně kupujícího opakovaně či jiným způsobem, než který byl uveden v objednávce, je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s opakovaným doručováním zboží či doručováním zboží jiným způsobem.

 

V. Nabytí vlastnického práva

 1. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až okamžikem úplného zaplacení jeho ceny.

 

VI. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

 1. Ustanovení tohoto článku se vztahují pouze na kupujícího, který je spotřebitelem. Spotřebitelem je každý člověk, který uzavírá kupní smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.
 2. Spotřebitel, se kterým byla smlouva uzavřena distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory, je oprávněn odstoupit od smlouvy, a to nejpozději do 14 dnů od převzetí zboží, resp. v případě, že je předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí zboží, do 14 dnů ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Lhůta pro odstoupení je zachována, odešle-li spotřebitel prodávajícímu oznámení o odstoupení v jejím průběhu. Odstoupit od smlouvy lze též vyplněním a odesláním formuláře, který je přílohou těchto OP, přičemž přijetí takového odstoupení prodávající spotřebiteli potvrdí e-mailem. Odstoupení lze zaslat též písemně na adresu sídla prodávajícího Boženy Němcové 2305/43, 612 00 Brno či elektronicky na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
 3. Spotřebitel není oprávněn odstoupit od smlouvy v případech stanovených zákonem, zejména v případě smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno na přání spotřebitele, nebo pro jeho osobu, nebo které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.
 4. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající všechny přijaté peněžní prostředky včetně nákladů na dodání do 14 dnů od odstoupení, a to stejným způsobem. Prodávající není povinen vrátit spotřebiteli peněžní prostředky dříve, než mu spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že mu zboží odeslal. Pokud bude zboží zasláno prodávajícímu na dobírku, zásilka nebude přijata. Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání zboží.
 5. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Zboží spotřebitel vrátí prodávajícímu na adresu sídla prodávajícího Boženy Němcové 2305/43, 612 00 Brno. Náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu nese výlučně spotřebitel, a to i náklady za navrácení zboží v případě, kdy zboží nelze vrátit pro jeho povahu obvyklou poštovní cestou. Zboží by měl spotřebitel zaslat nepoškozené, nepoužité a nejlépe v původním obalu. Spotřebitel odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Prodávající je oprávněn jednostranně započíst svůj nárok na náhradu snížené hodnoty zboží proti nároku spotřebitele na vrácení ceny. 

 

VII. Práva z vadného plnění

 1. Prodávající se zaručuje kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zboží má při převzetí vadu zejména tehdy, jestliže:
  1. nemá vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, pak takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a  na základě reklamy jimi prováděné,
  2. není předáno kupujícímu v množství, jakosti a provedení požadovaném v objednávce,
  3. nevyhovuje požadavkům právních předpisů, nebo se nehodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí, nebo k němuž se obvykle užívá.
 2. Kupující je povinen podat prodávajícímu oznámení o vadách (reklamaci) neprodleně poté, co vady zjistil, nejpozději však ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží.
 3. Kupující je povinen provést do 48 hodin od převzetí zboží jeho prohlídku a co nejdříve informovat prodávajícího o případných zjištěných vadách.
 4. Kupující nesmí zabudovat zboží bez provedení jeho prohlídky či v případě, že zjistí vadu zboží. Pokud tak kupující přesto učiní, neodpovídá prodávající za žádné náklady, škody a vady, které vzniknou zabudováním zboží s vadami, které kupující zjistil či mohl a měl při prohlídce zjistit.
 5. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, na odstranění vady opravou věci, na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy. Dodání nové věci bez vad může kupující požadovat, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti věci; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Právo na dodání nové věci, nebo na výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo odstoupit od smlouvy. Právo na přiměřenou slevu má kupující i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu způsobilo značné obtíže.
 6. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo uplatňuje při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu poté. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako u nepodstatného porušení smlouvy. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě, či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z ceny zboží, nebo může od smlouvy odstoupit.
 7. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z ceny. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z ceny, anebo může od smlouvy odstoupit.
 8. Práva z vadného plnění je třeba uplatnit u prodávajícího na adrese jeho sídla Boženy Němcové 2305/43, 612 00 Brno, a doručit prodávajícímu na tuto adresu i reklamované zboží, nebude-li dohodnuto jinak.
 9. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 10. V případě kupujícího – spotřebitele rozhodne prodávající nebo jím pověřený pracovník o reklamaci kupujícího ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace spotřebitele včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Reklamace ostatních kupujících, kteří nejsou spotřebiteli, vyřídí prodávající v přiměřené lhůtě. Pokud prodávající reklamaci neuzná, převezme kupující zboží zpět na své náklady.
 11. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců. Tato záruka se vztahuje na vady zboží vzniklé po převzetí věci. Ze záruky vzniká kupujícímu právo na odstranění vady její opravou nebo dodáním věci bez vady, anebo na přiměřenou slevu z ceny zboží. Dodání nové věci bez vad může kupující požadovat, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti věci. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Uplatnění práv ze záruky musí být doručeno prodávajícímu v záruční lhůtě písemně na adresu jeho sídla či elektronicky na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
 12. Právo kupujícího na odstranění vady dle výše uvedených ustanovení (jak v případě vad při převzetí věci, tak vad krytých zárukou) zahrnuje pouze právo na opravu samotného zabudovaného zboží, event. právo na dodání nového zboží bez vad, nikoli na provádění prací souvisejících se zabudováním zboží a uvedením věci, v níž je zboží zabudováno, do původního stavu. Práce související s prohlídkou zabudovaného zboží v rámci posouzení vady (zejména odhalení částí věci, které zakrývají zabudované zboží), práce potřebné k možnosti opravy zboží prodávajícím, k odstranění vadného zabudovaného zboží z věci, zabudování nového zboží bez vad do věci i práce potřebné k uvedení věci, v níž je zboží zabudováno, do původního stavu zajišťuje kupující. V případě zjištění vady, za kterou prodávající odpovídá, prodávající nahradí kupujícímu odsouhlasené náklady účelně vynaložené na tyto práce kupujícím zajištěné. Kupující se ještě před provedením prací jím zajišťovaných zavazuje zaslat prodávajícímu k odsouhlasení položkový rozpočet těchto prací.  
 13. Za účelem vyřízení reklamace je kupující povinen informovat prodávajícího min. dva dny předem o termínu odhalení zabudovaného zboží a umožnit prodávajícímu prohlídku zabudovaného zboží na místě samém v pracovní dny v době od 8 do 16 hod.
 14. Kupující je povinen dodržovat při užívání a údržbě návod ke zboží a technický list, které jsou přiloženy ke zboží. Pokud by návod a/nebo technický list přiložen nebyl, je kupující povinen si chybějící dokument u prodávajícího před použitím zboží vyžádat.

 

VIII. Ochrana osobních údajů

 1. Prodávající se zavazuje nakládat se sdělenými osobními údaji kupujícího v souladu s právními předpisy. Prodávající je tzv. správcem osobních údajů (kontakty viz výše).
 2. Poskytnutí následujících osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy a uplatňování práv prodávajícího vyplývajících ze smlouvy s kupujícím – jméno a příjmení, adresa bydliště či sídla či doručovací adresa, identifikační číslo a daňové identifikační číslo v případě podnikatelů, adresa elektronické pošty, tel. číslo. Pro ochranu práv prodávajícího (zejména vymáhání pohledávek prodávajícího vzniklých ze smlouvy s kupujícím) vůči kupujícímu - nepodnikateli je nezbytné i datum narození v případě, že je dohodnuta splatnost ceny až po předání zboží.
 3. Kupující je povinen uvádět v objednávce, při komunikaci s prodávajícím a při založení uživatelského účtu pouze přesné a pravdivé osobní údaje.
 4. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem či v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu smluvního vztahu a následující tři roky. Osobní údaje nebudou předávány žádnému dalšímu příjemci.
 5. Prodávající tímto informuje kupujícího jako subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících z právních předpisů. Kupující coby subjekt údajů má následující práva, k jejichž uplatnění dojde kontaktováním prodávajícího:
  1. právo na přístup k osobním údajům,
  2. právo na kopii zpracovávaných osobních údajů,
  3. právo na opravu nepřesných nebo na doplnění neúplných osobních údajů bez zbytečného odkladu,
  4. právo na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu; toto právo se neuplatní, pokud je dána zákonná výjimka, zejména protože zpracování osobních údajů je nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
  5. právo na omezení zpracování osobních údajů,
  6. právo na přenositelnost osobních údajů,
  7. právo podat stížnost ohledně činnosti prodávajícího nebo příjemce osobních údajů.
 6. Práva uvedená v odst. 5 písm. a. – f. může kupující uplatnit tak, že se obrátí na prodávajícího zprávou elektronické pošty na mailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo tak, že zašle dopis na adresu sídla prodávajícího Jestliže bude žádost shledána oprávněnou, prodávající neprodleně odstraní závadný stav.
 7. Právo uvedené v odst. 5 písm. g. kupující může uplatnit u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 8. Kupující svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností, že byl poučen o svých právech a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro výše uvedené účely.

 

IX. Uživatelský účet

 1. Kupující si může na webové stránce prodávajícího založit uživatelský účet na základě registrace, jestliže to prodávající na webové stránce umožňuje. Z uživatelského účtu pak může provádět objednávky zboží.
 2. Při registraci uživatelského účtu je kupující povinen uvést správné a pravdivé údaje. V případě změny údajů je kupující povinen je opravit.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, které je kupující oprávněn zvolit a měnit. Kupující se zavazuje své přístupové údaje pečlivě chránit a neposkytovat je třetím osobám.
 4. Kupující se zavazuje neumožnit užívání svého uživatelského účtu třetím osobám.
 5. Kupující je oprávněn svůj uživatelský účet kdykoli zrušit a nakupovat u prodávajícího bez registrace uživatelského účtu.
 6. Prodávající je oprávněn zrušit uživatelský účet kupujícího v případě, že kupující poruší smlouvu s prodávajícím, včetně těchto obchodních podmínek, či v případě, že kupující svůj účet déle než 12 měsíců nevyužil.

 

X. Závěrečná ustanovení

 1. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že vůči kupujícímu bylo zahájeno insolvenční řízení.
 2. Smlouva mezi prodávajícím a kupujícím se řídí českým právem. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou upraveny smlouvou či těmito obchodními podmínkami, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a případnými dalšími českými právními předpisy.

Subjektem, který je oprávněn řešit mimosoudně spor se spotřebitelem z kupní smlouvy a která vykonává dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce, web: www.coi.cz či www.adr.coi.cz. Na uvedených webových stránkách lze nalézt postup a pravidla mimosoudního řešení sporů mezi prodávajícím a spotřebitelem. Dodržování ustanovení vyplývající ze živnostenského zákona kontroluje živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Na uvedené úřady se může spotřebitel obrátit se svou případnou stížností.

Máte dotaz? Máte zájem o zakázkovou výrobu?

Popište nám vaše představy a my se vám obratem ozveme zpět, abychom doladili veškeré podrobnosti a mohli se pustit do díla.


Copyright © 2023 Wudino Nábytek
eShop od Linelab.